Couto de pesca Lagoa Mina Mercedes V

DOG Núm. 39
Venres, 24 de febreiro de 2012
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se crea o couto de pesca lagoa Mina Mercedes V no con­cello de Valga.
Antecedentes.
De conformidade co disposto no artigo 15 do Regulamento de ordenación da pesca flu­vial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), o Servi­zo Provincial de Conservación da Natureza de Pontevedra iniciou o expediente de creación do couto de pesca Lagoa Mina Mercedes V, logo de solicitude do Concello de Valga.
No expediente de creación do couto de pesca lagoa Mina Mercedes V consta o informe favorable do Comité Provincial de Pesca Fluvial de Pontevedra.
O expediente de creación do couto de pesca lagoa Mina Mercedes V foi sometido a información pública mediante Resolución do 21 de outubro de 2011, publicada no DOG núm. 221, do 18 de novembro de 2011. Neste trámite de información pública non se pre­sentaron alegacións.
Consideracións legais.
O expediente de creación do couto de pesca lagoa Mina Mercedes V cumpre os requi­sitos establecidos na Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, no Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, e demais normativa de aplicación.
A Dirección Xeral de Conservación da Natureza é competente para resolver o expedien­te segundo o disposto na Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, no Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, e mais no Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes­truturas.
Resolución.
De conformidade con todo o anterior, resolvo crear o couto de pesca lagoa Mina Merce­des V, situado no lugar da Torre, parroquia de Campaña, concello de Valga, cos límites e a normativa que a seguir se establecen:
– Zonificación do couto:
Tramo 1.
Situación e límites: situado na beira oeste da lagoa e nel están instaladas na actualidade dúas plataformas flotantes, que marcan os límites deste tramo.
Lonxitude aproximada: 151 m.
Tramo 2.
Situación e límites: situado na beira nor-noroeste da lagoa, comeza na plataforma flo­tante situada ao noroeste da lagoa e transcorre pola beira norte ata 30 m antes da esquina onde remata esta.
Lonxitude aproximada: 108 m.
Tramo 3.
Situación e límites: transcorre dende o límite do tramo anterior, situado nos últimos 30 m do extremo nordés da lagoa, ata o punto situado a 50 m da esquina sur da lagoa, ao longo de toda a beira leste, entre a lámina de auga e o paseo peonil que percorre toda esta beira.
Lonxitude aproximada: 357 m.
Tramo 4.
Situación e límites: situado na beira sur-suroeste da lagoa, desde o límite do tramo an­terior, a 50 m da esquina sur da lagoa, ata a plataforma flotante que delimita o comezo do tramo 1.
Lonxitude aproximada: 183 m.
– Normativa do couto:
Clasificación: couto de pesca sen morte.
Especie principal: troita arco da vella.
Engados: autorízanse unicamente a mosca artificial, nas súas distintas modalidades, e a culleriña, en ambos casos cun só anzol e sen arponciño. Prohíbense para todos os efectos os engados naturais.
Canas: autorízase unha soa cana por pescador.
Períodos e xornadas hábiles: segundo a orde anual de pesca continental.
Número de permisos de pesca: 15 permisos diarios como máximo.
Adxudicación dos permisos de pesca: no tramo 1 terán prioridade para obter permisos de pesca as persoas menores de 16 anos ou maiores de 65 anos, e as persoas discapa­citadas. Quen non pertenza a estes colectivos poderá acceder en función da existencia de permisos sobrantes.
Outras normas: logo de autorización expresa do Servizo Provincial de Conservación da Natureza de Pontevedra, poderá practicarse a pesca con extracción nos tramos que se establezan na citada autorización. A lagoa poderá ser utilizada en calquera época do ano para actividades de escolas de pesca, logo de autorización do Servizo Provincial de Conservación da Natureza de Pontevedra. A Dirección Xeral de Conservación da Natureza poderá reservar a totalidade ou unha parte dos permisos de pesca para actividades colec­tivas, con solicitude previa en que figurarán as datas, o horario e a relación de participantes inscritos.
Contra esta resolución caberá, de conformidade cos artigos 107.1, 114 e 115 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das ad­ministracións públicas e do procedemento administrativo común, a interposición do recurso de alzada perante o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2012.
Ricardo García-Borregón Millán, Director xeral de Conservación da Natureza

volver a índice de especiales